สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕                               สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว และแรงงานต่างประเทศของจังหวัดนนทบุรี ที่โทรศัพท์ ๐ ๒๐๗๐ ๓๗๑๗                                ร้องเรียนนายจ้าง สอบถามกฎหมายด้านแรงงาน การตรวจความปลอดภัยด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๐ ๐๗๑๗ ถึง ๘                                ฝึกอาชีพเพื่อเตรียมเข้าทำงาน ทดสอบมาตรฐานฝีมือ ฯลฯ ที่โทรศัพท์ ๐ ๒๑๙๐ ๕๗๓๑ ถึง ๓

ข่าวประชาสัมพันธ์

Syndicate content

แบบสอบถามความคิดเห็นรายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดนนทบุรี

คลิกเพื่อตอบแบบสอบถาม

อยู่ในช่วงรับสมัครสอบ

Infographics

ข่าวกิจกรรม

Syndicate content